ساک دستی اختصاصی
همانگونه که از نام اختصاصی معلوم است یعنی مربوط به سازمان، شرکت، فروشگاه و… می باشد
و با چاپ و یا لوگو مختص می باشد و به صورت سفارشی است و تعداد آن 1000 عدد به بالا می باشد