ساک دستی عمومی
همانگونه که از نام عمومی معلوم است یعنی مربوط به عموم مردم می باشد و بهتر است آن را در کار
ساک دستی این گونه ترجمه کنیم که ساک دستی با چاپ هایی که ما انجام دادیم و به صورت آماده با
چاپ های مختلف است و با سلیقه عموم هم خوانی دارد و روی آنها فقط می توانید نام یا برند خودرا به
صورت مختصر چاپ کنید و تعداد آنها عموما از 100 عدد به بالا می باشد.